Įkainiai

MOKYMO, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ IR PROFESINIŲ ŽINIŲ TIKRINIMO ĮKAINIAI

       Vadovaujantis  Lietuvos statybos inžinierių sąjungos narių visuotino susirinkimo 2019 12 06 sprendimu suvienodinti visose LSIS bendrijose vykdomų mokymo kursų ir profesinių žinių tikrinimo įkainiai.

Šie žemiau pateikiami įkainiai įsigalioja nuo 2020 sausio 1 d. 

ASMENŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI* TEISĘ EITI STATINIO STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVO PAREIGAS, MOKYMO IR PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO KAINOS

LSIS PANEVĖŽIO APSKRITIES BENDRIJA

 

Kainos patvirtintos 2019 m. gruodžio 6 d.

Kainos įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

 

1 lentelė

Eil. Nr.

Siekiamų įgyti pareigų 

pavadinimas

Teikiamų paslaugų aprašymas

Kaina, EUR

LSIS nariams

Ne LSIS nariams

1.

Statinio** statybos vadovas

Mokymai*** + profesinių žinių vertinimas

235

260

Profesinių žinių vertinimas

81

90

2.

Statinio**statybos vadovas + statinio** statybos techninės priežiūros vadovas;

 

Statinio*** statybos techninės priežiūros vadovas

Mokymai*** +  profesinių žinių vertinimas

250

280

Profesinių žinių vertinimas

100

110

3. 

Statinio** specialiųjų statybos darbų vadovas

Mokymai*** + profesinių žinių vertinimas

235

260

Profesinių žinių vertinimas 

81

90

4.

Statinio** specialiųjų statybos darbų vadovas + statinio**specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas;

 

Statinio** specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas

Mokymai*** + profesinių žinių vertinimas

250

280

Profesinių žinių vertinimas

100

110

5.

Statinio** statybos vadovas + statinio** specialiųjų statybos darbų vadovas

Mokymai*** + profesinių žinių vertinimas

290

320

Profesinių žinių vertinimas

160

180

6. 

Statinio** statybos vadovas + statinio** specialiųjų statybos darbų vadovas +  statinio**statybos techninės priežiūros vadovas ir(ar) statinio** specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas

Mokymai*** + profesinių žinių vertinimas

310

340

Profesinių žinių vertinimas

180

200

7

Statinio*** statybos techninės priežiūros vadovas

Mokymai*** +  profesinių žinių vertinimas

-------------------------------------------

Profesinių žinių vertinimas

 

250

 

--------------

100

 

280

 

---------------------

110

8. 

Bet kurios iš atestuojamų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigos statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje

Mokymai*** + Profesinių žinių vertinimas

145

160

Profesinių žinių vertinimas

80

90

 

Pastabos:

*  1-os lentelės 1-7 punktuose nurodytos kainos taikomos ir asmenims, siekiantiems papildyti (pareigomis, statiniais ir(ar) statybos darbų sritimis) turimą kvalifikacijos atestatą. 

 Pakartotinai laikant profesinių žinių egzaminą taikoma 50 procentų nuolaida  nuo 1-oje lentelėje nurodytų kainų (nepriklausomai nuo profesinių žinių perlaikymų skaičiaus). 

** 1-oje lentelėje nurodytos kainos taikomos asmenims, siekiantiems įgyti teisę vykdyti tiek ypatingųjų, tiek  neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas. 

 

*** asmenų, siekiančių įgyti teisę eiti 1-oje lentelėje nurodytas statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, mokymų apimtį nustato mokymus organizuojanti LSIS bendrija (tikrasis narys). Jei asmuo pageidauja dalyvauti ne visos apimties mokymuose, o išklausyti tik atskiras mokymo temas, paslaugų kaina skaičiuojama pagal formulę Kaina = išklausytų valandų skaičius × 15 EUR + profesinių žinių vertinimo kaina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASMENŲ, ĮGIJUSIŲ TEISĘ EITI STATINIO STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVO PAREIGAS, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMO PASLAUGŲ KAINOS*

 

2 lentelė

Eil. Nr.

Įgytų pareigų pavadinimas

Kvalifikacijos tobulinimo mokymų kaina, EUR

Kvalifikacijos tobulinimo 

1 (vienos) val./ akad. val. kaina**, EUR

„kompleksinių*

(min. 20 val.)

„vienadienių“

(min. 8 akad. val. )

LSIS nariams

Ne LSIS nariams

LSIS nariams

Ne LSIS nariams

LSIS nariams

Ne LSIS nariams

1.

Statinio statybos vadovas ir(ar) statinio statybos techninės priežiūros vadovas

200

220

100

110

14

15

2.

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas ir(ar)  statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas

200

220

100

110

14

15

3.

Statinio projekto vadovas ir(ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir(ar)   statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir(ar) statinio projekto ekspertizės vadovas ir(ar) statinio ekspertizės vadovas

200

220

100

110

14

15

4.

Statinio projekto dalies  vadovas ir(ar) statinio projekto dalies  vykdymo priežiūros vadovas ir(ar)   statinio projekto dalies  ekspertizės vadovas ir(ar) statinio dalies ekspertizės vadovas

200

220

70

80

14

15

5.

Bet kurios iš atestuojamų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigos statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje

-

-

100

110

14

15

 

 

 

*  2-oje lentelėje nurodytos minimalios kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kainos. Kiekviena LSIS bendrija (tikrasis narys) gali taikyti didesnes nei nurodyta 2-oje lentelėje  teikiamų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kainas, priklausomai nuo mokymo organizavimo būdo (formos), apimties, turinio, tiesioginių sąnaudų ir kitų faktorių. LSIS nariams taikoma 10 procentų nuolaida nuo pradinės, LSIS bendrijos (tikrojo nario) nustatytos,  kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kainos. 

** 2-oje lentelėje nurodytas valandinis kvalifikacijos tobulinimo paslaugų įkainis taikomas, kai asmuo pageidauja dalyvauti ne visos apimties mokymuose, o išklausyti tik atskiras mokymo temas.